חפשו את החצי השני שלכם

תקנון האתר ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר


בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה (כהגדרתם להלן), הנך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן (״תנאי שימוש״), המהווים הסכם מחייב בין החברה לבינך, וגם למדיניות הפרטיות אשר מפורסמת באתר (כהגדרתו להלן). אם אינך מסכים לתנאים אלו, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ובאפליקציה.
תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם פונים לכל המינים כאחד.

  1. הגדרות

"החברה"             שפע טכנולוגיה
"האתר"               www.romantika.co.il;
"האפליקציה"        הכרויות רומנטיקה;
"השירותים"          שימוש באתר ו/או האפליקציה;
"חוק הגנת הצרכן" חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981;
"תקנות הגנת הצרכן"  תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010;

​2. מבוא

הנך מתבקש לעיין בקפידה בהוראות יישוב סכסוכים בסעיף 17 להלן. אלה מסדירים את האופן שבו תביעות יטופלו בינך לבין החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן או לשנות תנאים אלו בכל עת. הודעה על כל שינוי מהותי תפורסם בדף זה עם תאריך כניסה לתוקף מעודכן. בנסיבות מסוימות, אנו עשויים להודיע לך על שינוי בתנאים באמצעות דוא"ל או באמצעים אחרים; עם זאת, אתה אחראי לבדוק באופן קבוע דף זה עבור כל שינוי. המשך הגישה או השימוש שלך בשירותים שלנו מהווה את הסכמתך המתמשכת לכל שינוי, וכתוצאה מכך, תהיה מחויב מבחינה משפטית לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לשינוי בתנאים, עליך להפסיק לגשת לשירותים שלנו או להשתמש בהם באופן מיידי.

 

3. זכאות לחשבון

אינך מורשה ליצור חשבון או להשתמש בשירותים אלא אם כל התנאים הבאים מתקיימים, ועל ידי שימוש בשירותים שלנו, אתה מצהיר ומתחייב כי:
3.1 אתה בן 18 לפחות;
3.2 אתה מוסמך מבחינה משפטית להתקשר בחוזה מחייב עם החברה;
3.3 אינך מנוע על פי חוק להשתמש בשירותים שלנו;
3.4 לא ביצעת, הורשעת או הודית בעבירת מין או כל פשע הכרוך באלימות; או איום באלימות.
3.5 לא הוסרת בעבר מהשירותים שלנו על ידינו, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ליצור חשבון חדש.אם תפסיק לעמוד בדרישות אלה, כל הרשאה לגשת לשירותים או למערכות שלנו תבוטל באופן אוטומטי, ועליך למחוק את חשבונך באופן מיידי.

 

4. הצהרות המשתמש

אתה מצהיר כמפורט להלן, וללא כל סייג, כי אתה מסכים:
4.1 לציית לתנאים אלה, ולבדוק דף זה מעת לעת כדי לוודא שאתה מודע לכל שינוי;
4.2 לציית לכל החוקים החלים, כולל, ללא הגבלה, חוקי פרטיות, חוקי קניין רוחני, חוקים נגד דואר זבל ודרישות רגולטוריות;
4.3 להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של האתר ו/או האפליקציה;
4.4 להתייחס למשתמשים אחרים בצורה אדיבה ומכבדת, הן בשירותים שלנו והן מחוצה להם;
4.5 נהג בכבוד בעת תקשורת עם כל אחד מנציגי שירות הלקוחות שלנו או עובדים אחרים;
4.6 שמור על סיסמה חזקה ונקוט אמצעים סבירים כדי להגן על אבטחת פרטי הכניסה שלך.
אתה מצהיר כמפורט להלן, וללא כל סייג, כי אתה מסכים שלא:
4.7 להציג מצג שווא של זהותך, גילך, תפקידיך הנוכחיים או הקודמים, כישוריך או קשריך עם אדם או ישות משפטית;
4.8 להשתמש בשירותים באופן שפוגע בשירותים או מונע את השימוש בהם על ידי משתמשים אחרים;
4.9 להשתמש בשירותים שלנו באופן שמפריע, משבש או משפיע לרעה על הפלטפורמה, השרתים או רשתות השירותים שלנו;
4.10 להשתמש בשירותים שלנו לכל מטרה מזיקה, בלתי חוקית או זדונית, כולל, אך לא רק, שימוש בפריטים וירטואליים למטרות הלבנת הון או פשעים פיננסיים אחרים;
4.11 להטריד, להציק, לעקוב, להפחיד, לתקוף, להשמיץ, לפגוע או להתעלל בכל דרך אחרת באדם כלשהו;
4.12 לפרסם או לשתף תוכן אסור (כהגדרתו להלן);
4.13 לבקש סיסמאות לכל מטרה, או מידע מזהה אישי למטרות מסחריות או בלתי חוקיות ממשתמשים אחרים או להפיץ מידע אישי של אדם אחר ללא רשותו;
4.14 לבקש כסף או פריטים אחרים בעלי ערך ממשתמש אחר, בין אם כמתנה, הלוואה או צורת פיצוי;
4.15 להשתמש בחשבון של משתמש אחר;
4.16 להשתמש בשירותים שלנו בכדי לבצע הונאה, לרבות הונאת פירמידה או פרקטיקה דומה אחרת; או
4.17 להפר את תנאי הרישיון שהוענק לך על ידי החברה (ראה סעיף 8 להלן).
4.18 לחשוף מידע פרטי או קנייני שאין לך זכות לחשוף;
4.19 להעתיק, לשנות, לשדר, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות כלשהן מכל תוכן שפורסם על ידי משמשים אחרים או על ידי החברה או כל חומר המוגן בזכויות קניין רוחני, לרבות סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות וזכויות יוצרים, וכן תוכן אחר הנגיש באמצעות השירותים שלנו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה;
4.20 להצהיר או לרמוז שאתה פועל מטעם החברה או שמעשייך מאושרים על ידיה;
4.21 להשתמש בכל רובוט, זחלן, יישום חיפוש/אחזור אתר, פרוקסי או מכשיר, שיטה או תהליך ידניים או אוטומטיים אחרים כדי לגשת, לאחזר, ליצור אינדקס, "מכרה נתונים", או בכל דרך לשכפל או לעקוף את מבנה הניווט או ההצגה של השירותים שלנו או תוכנם;
4.22 להשתמש בשירותי היברה למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של שירותי החברה וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותם, הפרעה לפעולת שירותי החברה, עקיפת מנגנוני הגנה של שירותי החברה, ביצוע מניפולציות בפעילות שירותי החברה, גישה שיטתית לשירותי החברה באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו-'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של שירותי החברה שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות;
4.23 להעלות וירוסים או קוד זדוני אחר או לסכן בדרך אחרת את אבטחת השירותים שלנו;
4.24 לשנות, להתאים, להעניק רישיון משנה, למכור, לבצע הנדסה לאחור, לפענח או לפרק בכל דרך אחרת חלק כלשהו מהשירותים שלנו, או לגרום לאחרים לעשות זאת;
4.25 להשתמש או לפתח יישומי צד שלישי כלשהם המקיימים אינטראקציה עם השירותים שלנו או עם תוכן החברים או מידע ללא הסכמתנו בכתב;
4.26 לפרסם את שירותי החברה ללא הסכמתה בכתב;
4.27 לחקור, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של השירותים שלנו או של כל מערכת או רשת;
4.28 לעודד, לקדם או להסכים לעסוק בכל פעילות המפרה תנאים אלה; או
4.29 ליצור חשבון חדש לאחר שנשעה או נסגור את חשבונך, אלא אם קיבלת את רשותנו המפורשת.הרישיון שהוענק לך במסגרת תנאים אלה וכל הרשאה לגשת לשירותים מבוטלים באופן אוטומטי במקרה שתעשה אחד מהאמור לעיל.

במידה ותפעל בניגוד לאיסורים המפורטים לעיל, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או תאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי מי מהם, מצד ג' כלשהו.
למען הסר ספק, אחריותך כוללת גם אחריות בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים.

 

5. תוכן אסור

החברה אוסרת על העלאה או שיתוף של תוכן אשר:
5.1 עשוי להיחשב פוגעני או להטריד, להרגיז, להביך, להבהיל או לעצבן כל אדם אחר;
4.2 הוא מגונה, פורנוגרפי, אלים או עלול לפגוע בכבוד האדם, או מכיל עירום;
5.3 הוא פוגעני, מעליב או מאיים, מפלה או המקדם או מעודד גזענות, סקסיזם, שנאה או קנאות;
5.4 מעודד או מאפשר כל פעילות בלתי חוקית לרבות, ללא הגבלה, טרור, הסתה לגזענות או ביצוע עבירה פלילית;
5.5 מפרסם ו/או מציע ו/או משדל שירותי זנות;
5.6 האם מהווה לשון הרע, הוצאת דיבה או שקר;
5.7 מתייחס לפעילויות מסחריות (כולל, ללא הגבלה, מכירות, תחרויות, קידום מכירות ופרסום, שידול לשירותים, קשרי "שוגר דדי" או "שוגר בייבי", קישורים לאתרים אחרים או מספרי טלפון של קווי פרימיום);
5.8 כרוך בהעברת "דואר זבל";
5.9 מכיל כל תוכנת ריגול, וירוסים, קבצים פגומים, תוכנות תולעת או קוד זדוני אחר שנועד להפריע, לפגוע או להגביל את הפונקציונליות של שירותי החברה או לשבש כל תוכנה, חומרה, טלקומוניקציה, רשתות, שרתים או ציוד אחר, סוס טרויאני או כל חומר אחר שנועד לפגוע, להפריע, ליירט או להפקיע שלא בצדק נתונים או מידע אישי של החברה ומשתמשי שירותיה;
5.10 מפר זכויות של צד שלישי כלשהו (כולל, ללא הגבלה, זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות);
5.11 לא נכתב על ידך או נוצר באופן אוטומטי, אלא אם כן אושר במפורש על ידי החברה;
5.12 כולל את דמותו של אדם אחר ללא הסכמתו של אותו אדם (או במקרה של קטין, הורהו או אפוטרופסו של הקטין), או שהוא תמונה או דמות של קטין ללא ליווי הורה או אפוטרופוס של הקטין;
5.13 אינו עולה בקנה אחד עם השימוש המיועד בשירותים; או
5.14 עלול לפגוע במוניטין של החברה ו/או שירותיה ו/או שמה הטוב.העלאה או שיתוף של תוכן המפר תנאים אלה (תוכן אסור) עלולים לגרום להשעיה או לסגירה מיידית של חשבונך, מבלי שתהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

 

6. תוכן

חשוב שתבין את הזכויות והאחריות שלך ביחס לתוכן בשירותי החברה, כולל כל תוכן שאתה מספק או מפרסם. חל עליך איסור מפורש לפרסם תוכן בלתי הולם.
בעת השימוש בשירותי החברה תהיה לך גישה ל:

 

בהסכם זה, "תוכן" כולל, ללא הגבלה, את כל הטקסט, התמונות, הווידאו, השמע או חומר אחר בשירותי החברה, כולל מידע על פרופילי משתמשים ובהודעות ישירות בין משתמשים.

6.1.1 התוכן שלךאתה אחראי לתוכן שלך. אל תשתף שום דבר שלא היית רוצה שאחרים יראו, שיפר הסכם זה או שעלול לחשוף אותך או את החברה לחבות משפטית. אתה האחראי והחב הבלעדי לתוכן שלך, ולכן אתה מסכים לשפות את החברה, ללא הגבלה בסכום, בגין כל הוצאה (לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) ו/או הפסד (לרבות מניעת רווח) ו/או נזק שיגרם לחברה בקשר לתוכן שלך.
6.1.2 
כמו כן, הנך מתחייב לשחרר ולפטור את החברה מחבות בכל תביעה שתוגש נגד החברה בקשר לתוכן שלך.
6.1.3 
אתה מצהיר ומתחייב בפני החברה שהמידע שאתה מספק לה או לכל משתמש אחר מדויק, כולל כל מידע שנשלח דרך צדדים שלישיים (אם רלוונטי), וכי תעדכן את פרטי החשבון שלך לפי הצורך כדי להבטיח את דיוקם.
6.1.4 
התוכן הכלול בפרופיל האישי שלך צריך להיות רלוונטי לשימוש המיועד בשירותי החברה. אינך רשאי להציג פרטי קשר אישיים או בנקאיים, בין אם ביחס אליך או ביחס לכל אדם אחר (לדוגמה, שמות, כתובות בית או מיקודים, מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, כתובות URL, כרטיס אשראי/חיוב או פרטי בנק אחרים). אם תבחר לחשוף מידע אישי אודותיך למשתמשים אחרים, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.
6.1.5 
הפרופיל האישי שלך יהיה גלוי לאנשים אחרים ברחבי העולם, לכן ודא שאתה מרגיש בנוח לשתף את התוכן שלך לפני שאתה מפרסם. אתה מאשר ומסכים כי משתמשים אחרים עשויים לצפות בתוכן שלך, ועל אף תנאים אלה, משתמשים אחרים עשויים לשתף את התוכן שלך עם צדדים שלישיים. על ידי העלאת התוכן שלך, אתה מצהיר ומתחייב בפני החברה שיש לך את כל הזכויות והרישיונות הדרושים לשם כך, מעניק לה באופן אוטומטי רישיון להשתמש בתוכן שלך כמפורט בסעיף 7 להלן ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.
6.1.6 
אתה מבין ומסכים שהחברה רשאית לפקח על התוכן שלך, לבדוק אותו ולכן להסיר, למחוק, לערוך, להגביל, לחסום, למנוע גישה אליו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. יתר על כן, אתה מבין שאתה מסכים שאין לחברה מחויבות להציג או לבדוק את התוכן שלך.

6.2 תוכן חברים

אמנם תהיה לך גישה לתוכן החבר, אך הוא אינו שלך ואינך רשאי להעתיק או להשתמש בתוכן החבר לכל מטרה שהיא, למעט כפי שנקבע בתנאים אלה.
6.2.1 משתמשים אחרים גם ישתפו תוכן בשירותי החברה. תוכן החברים שייך למשתמש שפרסם את התוכן ומאוחסן בשרתי החברה ומוצג לפי הנחיית אותו משתמש.
6.2.2 אין לך זכויות כלשהן ביחס לתוכן החבר, ואלא אם כן אושר במפורש על ידי החברה, אתה רשאי להשתמש בתוכן חבר רק במידה שהשימוש שלך עולה בקנה אחד עם מטרת שירותי החברה לאפשר תקשורת ומפגש בין משתמשים.
6.2.3 אינך רשאי להעתיק את תוכן החבר או להשתמש בתוכן החבר למטרות מסחריות, דואר זבל, הטרדה או איומים בלתי חוקיים.החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את חשבונך אם תעשה שימוש לרעה בתוכן החברים מבלי שתהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

 

6.3 התוכן החברה

החברה היא הבעלים של כל התוכן האחר בשירותיה.
6.3.1 כל טקסט, תוכן, גרפיקה, ממשקי משתמש, סימנים מסחריים, לוגואים, צלילים, יצירות אמנות, תמונות וקניין רוחני אחר המופיעים בשירותי החברה הם בבעלותה או ברישיון ומוגנים על ידי זכויות קניין רוחני ואין מועברים לך בכל דרך שהיא בעת השימוש בשירותי החברה.
6.3.2 חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכן החברה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ"ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמה של החברה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.החברה מעניקה לך רישיון מוגבל לגשת לתוכן שלה ולהשתמש בו כמפורט בסעיף 8 להלן, והיא שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות.

 

7. פרטיות

הפרטיות חשובה לחברה ובאתר מפורסמת מדיניות פרטיות נפרדת אשר עליך לקרוא.
7.1 למידע על האופן שבו החברה אוספת, משתמשת ומשתפת את הנתונים האישיים שלך, אנא קרא את מדיניות הפרטיות של החברה. על ידי שימוש בשירותי החברה, אתה מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש בנתונים האישיים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

 

8. הזכויות המוענקות לך על ידי החברה

החברה מעניקה לך את הזכות להשתמש וליהנות משירותיה, בכפוף לתנאים אלה.
8.1 כל עוד אתה מציית לתנאים אלה, החברה מעניקה לך רישיון אישי, עולמי, ללא תמלוגים, לא ניתן להקצאה, לא בלעדי, ניתן לביטול ולא ניתן לרישוי משנה לגשת ולהשתמש בשירותיה למטרות כפי שתוכנן על ידי החברה והותר על ידי תנאים אלה והחוקים החלים. רישיון זה וכל הרשאה לגשת לשירות מבוטלים באופן אוטומטי במקרה שלא תציית לתנאים אלה.

 

9. זכויות שאתה מעניק לחברה

אתה הבעלים של כל התוכן שאתה מספק לחברה, אך אתה גם מעניק לה את הזכות להשתמש בתוכן שלך כפי שנקבע בתנאים אלו.
9.1 על ידי יצירת חשבון, אתה מעניק לחברה זכות ורישיון עולמיים, תמידיים, ניתנים להעברה, הניתנים לרישוי משנה, ללא תמלוגים לארח, לאחסן, להשתמש, להעתיק, להציג, לשכפל, להתאים, לערוך, לפרסם, לתרגם, לשנות, לעצב מחדש, לשלב בעבודות אחרות, לפרסם, להפיץ ולהפוך לזמין בדרך אחרת לציבור הרחב את התוכן שלך, כולל כל מידע שאתה מאשר לחברה לגשת אליו מצדדים שלישיים (אם רלוונטי), כולו או חלקו, ובכל דרך ובכל פורמט או מדיום הידועים או יפותחו בעתיד. הרישיון של החברה לתוכן שלך לא יהיה בלעדי, למעט שהרישיון של החברה יהיה בלעדי ביחס לעבודות נגזרות שנוצרו באמצעות השימוש בשירותיה. לדוגמה, לחברה יהיה רישיון בלעדי לצילומי מסך של שירותיה הכוללים את התוכן שלך.
9.2 בנוסף, כדי שהחברה תוכל למנוע את השימוש בתוכן שלך מחוץ לשירותיה, אתה מאשר לה לפעול בשמך ביחס לשימושים מפרים בתוכן שלך שנלקחו משירותי החברה על ידי משתמשים אחרים או צדדים שלישיים. זה כולל במפורש את הסמכות, אך לא את החובה, לשלוח הודעות בשמך אם התוכן שלך נלקח ומשמש צדדים שלישיים מחוץ לשירותי החברה. החברה אינה מחויבת לנקוט פעולה כלשהי בנוגע לשימוש בתוכן שלך על ידי משתמשים אחרים או צדדים שלישיים. הרישיון של החברה לתוכן שלך כפוף לזכויות שלך על פי החוק החל.
9.3 על ידי הגשת הצעות או משובים לחברה בנוגע לשירותיה, אתה מסכים כי החברה רשאית להשתמש בהצעות ומשובים כאמור ולשתפם לכל מטרה מבלי לפצות אותך.
9.4 אתה מסכים כי החברה רשאית לגשת, לשמור ולחשוף את פרטי החשבון שלך, כולל התוכן שלך, אם תידרש לעשות זאת על פי חוק או מתוך אמונה בתום לב כי גישה, שימור או גילוי כאלה נחוצים באופן סביר כדי: (i) לציית להליך משפטי; (ii) לאכוף תנאים אלה; (iii) להגיב לטענות שתוכן כלשהו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים; (iv) להגיב לבקשותיך לשירות לקוחות; או (v) להגן על הזכויות, הרכוש או הביטחון האישי של החברה או של כל אדם אחר.

 

10. רכישות וחידוש אוטומטי של מנויים

שירותי החברה ניתנים בתשלום במתכונת של מנוי חודשי. אם תרכוש מנוי, הוא יתחדש באופן אוטומטי - ותחויב - עד שתבטל.
10.1 בכדי למלוא שירותי החברה, תוכל לרכוש מנוי חודשי מתחדש בעלות 189 ש"ח. אם תרכוש מנוי, הוא יתחדש באופן אוטומטי עד שתבטל, בהתאם לתנאים שנמסרו לך בעת הרכישה, כמתואר להלן. אם תבטל את המנוי, תמשיך לקבל גישה להטבות המנוי שלך עד תום תקופת המנוי, ואז יפוג תוקפו.
10.2 מכיוון שניתן להשתמש בשירותי החברה ללא מנוי, ביטול המנוי שלך אינו מסיר את הפרופיל שלך משירותי החברה. אם ברצונך לסיים את חברותך במלואה, עליך לסיים את חברותך כמפורט בסעיף 14.
10.3 כדי לבטל חידוש אוטומטי של מנוי, באפשרותך (1) להיכנס לאתר או לאפליקציה ולעבור לדף הפרופיל האישי, ולאחר מכן ללחוץ על "ביטול מנוי", לצד "חידוש מינוי אוטומטי" לסמן את הרובריקה "כבוי" (2) לשלוח דוא"ל עם בקשתך לבטל את המנוי לכתובת [email protected]. בדוא"ל עליך לציין את כתובת הדוא"ל והסיסמא איתם נרשמת לשירות ומספר תעודת זהות. אם תבטל את חידוש המנוי, תוכל להמשיך להשתמש בשירותים עד סוף תקופת המנוי הנוכחית שלך באותה עת. המנוי לא יחודש כאשר התקופה הנוכחית שלך תפוג.

10.4 מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים אשר עומדים לרשות החברה על פי תנאים אלו ו/או על פי כל דין, אם במקום לבטל את חידוש המנוי כאמור לעיל, או במקום ביטול ההתקשרות עם החברה כאמור בסעיף 12 להלן, תבחר להכחיש עסקה מול חברת האשראי, למרות שקיבלת שירות מהחברה, תחויב בתשלום לחברה של פיצוי מוסכם בסך 4,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, ללא הוכחת נזק. בשימוש בשירותי החברה הנך מצהיר כי סכום זה מוסכם על ידך והוא נקבע מראש כסכום פיצוי סביר בגין הנזק אשר נגרם לחברה עקב הכחשת עסקה שקרית. למען הסר ספק, אין בפיצוי מוסכם כאמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של החברה.
10.5 בנוסף, אתה מאשר לחברה לקבל תאריכי תפוגה ומספרי כרטיס מעודכנים או חלופיים עבור כרטיס האשראי או החיוב שלך, כפי שסופקו על ידי מנפיק כרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלך. תנאי התשלום שלך יתבססו על אמצעי התשלום שלך ועשויים להיקבע באמצעות הסכמים בינך לבין המוסד הפיננסי, מנפיק כרטיס האשראי או ספק אחר של אמצעי התשלום שבחרת.

11. ​תמחור השירותים

החברה רשאית לתמחר את שירותיה לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להציע את השירותים במחירי הנחה, לתקופות זמן מוגבלות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להגביל את מספר השירותים שיוצעו במחירי הנחה ואת מספר השירותים שיוצעו באופן כללי.
11.1 החברה רשאית לשנות את מחיר השירותים מעת לעת. מחירי השירותים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ.
11.2 במידה והחברה החליטה לשנות את המחיר בעבור שירותיה לאחר שביצעת רכישה, השינוי במחיר יחול על השירות ביחס למנוי שלך החל מתקופת החיוב הקרובה ולא ישפיע על מחיר השירות בתקופת החיוב בה שונה המחיר. בטרם חיוב אמצעי התשלום שלך בהתאם למחיר החדש החברה תשלח לך הודעה בכתב על כך וככל שתרצה, תהיה רשאי לבטל את המנוי בהתאם להוראות סעיף 10.3 לעיל.

 

12. ביטול עסקה

כל הרכישות אינן ניתנות להחזר, אלא בהתאם להוראות החוק להגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן.
באופן כללי, כל הרכישות הן סופיות ואינן ניתנות להחזר, ואין החזרים כספיים או זיכויים עבור תקופות שנעשה בהן שימוש חלקי, למעט אם קבוע אחרת בדין, לרבות בחוק הגנת הצרכן. החברה מדגישה בזאת כי מחיקת חשבון כאמור בסעיף 13 להלן לא תבטל את ההתקשרות ויש לבטלה כאמור בסעיף זה.

 

13. מחיקת חשבון

ביטול התקשרות לא יבטל את חשבונך. באפשרותך למחוק חשבון בכל עת בהתאם למפורט להלן.
13.1 באפשרותך למחוק את חשבונך בכל עת על ידי כניסה לאתר או לאפליקציה, מעבר אל "הגדרות", לחיצה על "ערוך כרטיס", לחיצה על "מחק חשבון" בתחתית העמוד וביצוע ההוראות למחיקה של חשבונך. 
13.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור, ובמידת הצורך, להשעות או לסגור את חשבונך ללא החזר כספי אם היא סבורה שהפרת תנאים אלה, השתמשת לרעה בשירותיה, או התנהגת באופן שהחברה רואה כבלתי הולם או בלתי חוקי, בשירותי החברה או מחוץ להם.
13.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכל אמצעי אישי, טכנולוגי, משפטי או אחר הזמין כדי לאכוף את התנאים, בכל עת, מבלי שחלה עליה החובה לתת לך הודעה מוקדמת, לרבות, אך לא רק, למנוע ממך גישה לשירותים.
13.4 אם חשבונך נסגר או נמחק על ידך או על ידי החברה מכל סיבה שהיא, תנאים אלה ממשיכים ונשארים ניתנים לאכיפה בינך לבין החברה, ולא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו עבור רכישות שבוצעו. המידע שלך יישמר ויימחק בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

 

14. בדיקות רקע פלילי או אימות זהות

החברה אינה מבצעת בדיקות רקע פלילי או אימות זהות על המשתמשים שלה. השתמש בשיקול הדעת הטוב ביותר שלך בעת אינטראקציה עם אחרים.
14.1 אתה מצהיר כי הנך מודע לכך שהחברה אינה מבצעת בדיקות רקע פלילי או אימות זהות על המשתמשים שלה או מבררת בדרך אחרת את הרקע של המשתמשים שלה. 
14.2 החברה אינה מציגה כל מצג לגבי ההתנהגות, הזהות, הכוונות, הלגיטימיות או האמיתות של המשתמשים ואין לה כל אחריות בגין אלו.
14.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע - ואתה מאשר לחברה לבצע - כל בדיקת רקע פלילי או בדיקות אחרות בכל עת באמצעות רשומות ציבוריות זמינות, ואתה מסכים שכל מידע שתספק עשוי לשמש למטרה זו.
14.4 אתה האחראי הבלעדי לאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים. השתמש תמיד בשיקול הדעת הטוב ביותר שלך ונקוט באמצעי זהירות מתאימים בעת תקשורת עם אנשים חדשים או פגישה איתם. תקשורת המתקבלת באמצעות השירות, כולל הודעות אוטומטיות הנשלחות על ידי החברה, עשויה לנבוע מכך שמשתמשים מתקשרים עם השירות למטרות לא נאותות, כולל הונאה, התעללות, הטרדה או התנהגות בלתי הולמת אחרת.
14.5 למרות שהחברה שואפת לעודד חווית משתמש חיובית, היא אינה אחראית להתנהגותו של משתמש כלשהו בשירות או מחוצה לו. אתה מסכים לנקוט משנה זהירות בכל אינטראקציה עם משתמשים אחרים, במיוחד אם תחליט לתקשר מחוץ לשירות או להיפגש פנים אל פנים.

 

15. כתב ויתור

השירותים של החברה מסופקים "כמות שהם" והיא לא עושה, ולא יכולה לעשות, כל מצג לגבי התוצאות של השימוש בשירותיה.
15.1 החברה מספקת את השירותים שלה "כמות שהם" ו"לפי זמינות" ובמידה המותרת על פי החוק החל, אינה מעניקה אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת, משתמעת, או אחרת ביחס לשירותיה (כולל כל התוכן הכלול בהם), כולל, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת לאיכות משביעת רצון, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה.
15.2 החברה אינה מתחייבת כי:

15.2.1 השירותים שלנו יהיו ללא הפרעה, מאובטחים או נטולי שגיאות;
15.2.2 פגמים או שגיאות כלשהם בשירותים שלנו יתגלו או יתוקנו;
15.2.3 שכל תוכן או מידע שתשיג בשירותים שלנו או באמצעותם יהיה מדויק או מתאים למטרותיך. יתר על כן, החברה אינה ערבה למספר המשתמשים הפעילים בכל עת, היכולת או הרצון של המשתמשים לתקשר איתך או לפגוש אותך, או התאימות או ההתנהגות האולטימטיבית של משתמשים שאתה פוגש באמצעות השירותים.

15.3 החברה אינה נושאת באחריות לכל תוכן שאתה או משתמש אחר או צד שלישי מפרסם, שולח או מקבל באמצעות שירותיה
15.4 החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לזהות, כוונות, לגיטימיות או אמיתות של משתמשים כלשהם איתם אתה עשוי לתקשר באמצעות שירותיה. הנך נדרש לעשות שימוש בכל מידע שהשגת באמצעות השימוש בשירותי החברה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.
15.5 החברה אינה אחראית לכל נזק לחומרת המחשב, תוכנת המחשב או ציוד או טכנולוגיה אחרים לרבות, אך ללא הגבלה, נזק מכל פרצת אבטחה או מכל וירוס, באגים, חבלה, פריצה, הונאה, שגיאה, השמטה, הפרעה, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, כשל בקו המחשב או ברשת, או כל הפרעה או תקלה טכנית או אחרת אחרת.

 

16. הגבלת אחריות

האחריות של החברה מוגבלת למידה המרבית המותרת על פי החוק החל.
16.1 השירות ניתן לך כמו שהוא "AS IS" ללא כל מצג, התחייבות או הצהרה. החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אחריות להתאמת השירות למטרה מסוימת ולצרכים שלך ו/או להשגת תוצאה מסוימת.
16.2 החברה אינה ערבה לכך שהשירות יענה על צרכיך וכי השירות יינתן ללא תקלות, הפרעות ו/או שגיאות כלשהם.
16.3 מוסכם בזאת כי החברה תהיה פטורה מכל אחריות בגין נזק, הפסד, מניעת רווחים או הוצאות מכל סוג שהוא שייגרמו לך בקשר עם השירות, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות אך לא רק, הקשורים בפגיעה בפרטיות, אובדן ופרסום מידע אישי, פגיעה במוניטין וכיו'ב, יהיה היקפם אשר יהיה, ובלבד שהחברה נהגה בסבירות וכי נזק, הפסד, מניעת רווחים או הוצאות כאמור לא היו בשליטת החברה ו/או באחריותה בהתאם לנסיבות העניין וכל דין הנך מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם נזקים, הפסדים, מניעת רווחים או הוצאות כאמור, תהיה העילה אשר תהיה, וכן מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק (לרבות נזק שאינו ממוני כגון פגיעה במוניטין) ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד (לרבות מניעת רווח) שיכול ויגרמו לה במידה ותפעל בניגוד לוויתורך לפי סעיף זה.
16.4 מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שירות אלו, ידוע לך כי השירות ניתן לפי מיטב יכולתה, ידיעתה והבנתה של החברה ו/או מי מטעמה. מובהר ומוצהר במפורש כי היקף שירותיה ותוכנם עשויים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה הניהולי הבלעדי של החברה אשר יתבסס, בין היתר, על שיקולים עסקיים והרצון להעניק למשתמשים שירות מיטבי אך על אף האמור, אין בכך כדי להבטיח כי שירותי החברה הינם השירותים המיטביים בשוק והמתאימים ביותר לך והנך  מצהיר כי אתה מודע לכך ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור וכן מתחייב לשפות את החברה בגין כל הפסד (לרבות מניעת רווח) ו/או נזק (לרבות נזק שאינו ממוני כגון פגיעה במוניטין) ו/או הוצאה (לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט) שיכול ויגרמו לה במידה ותפעל בניגוד לוויתורך כאמור.
16.5 במידה וייקבע על ידי רשות מוסמכת כי הגבלת האחריות המפורטת בתנאי שירות אלו בכלל ובסעיף זה בפרט עולה על המותר לפי כל דין, אז תחול הגבלת האחריות המרבית שיכולה לחול לפי כל דין.
16.6 בכל מקרה אחריות החברה כלפיך תוגבל לתמורה שהעברת לחברה, אם בכלל, ב-6 חודשים שקדמו לתאריך העילה בגינה מתבקשת הטלת האחריות ("תקרת האחריות"). למען הסר ספק, תקרת האחריות הינה בגין נזק בפועל ולא תפורש כפיצוי מוסכם ותחול גם אם אינה מפצה אותך בגין כלל הנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות שספגת.
 16.7 תקרת האחריות תחול (i) ללא קשר לבסיס שעליו מבוססת החבות (בין אם ברירת מחדל, חוזה, עוולה, חוק או אחרת), (ii) ללא קשר לסוג ההפרה של זכויות, זכויות יתר או התחייבויות, וכן (iii) ביחס לכל האירועים, השירות והסכם זה.

 

17. יישוב סכסוכים

במקרה הבלתי סביר שתהיה מחלוקת משפטית בינך לבין החברה, יחולו ההוראות המפורטות להלן:
17.1 סעד פרטני: וויתור על הזכות להגיש תובענה ייצוגית – הנך מוותר על הזכות להגיש או להשתתף בתובענה ייצוגית נגד החברה או לבקש סעד על בסיס ייצוגי, כולל כל תביעה תלויה ועומדת נגד החברה.
17.2 הצדדים קובעים בזאת, כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו ביניהם בכל הקשור ו/או הנובע ממערכת היחסים ביניהם וכן להסכם, לרבות בקשר לכריתתו, תוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו, ולהם בלבד, לפי סמכותם העניינית.

 

18. שינויים עתידיים

18.1 החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה, והחובה על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש מעת לעת ובעת השימוש באתר. נוסח תנאי השימוש המחייב הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי ובעצם השימוש באתר המשתמש מסכים לכל שינוי שיכול וייעשה בהם בעתיד ואולם, ככל שהחברה תידרש לכך לפי כל דין, היא תבקש את הסכמת המשתמש לשינויים פרטניים.
 

19. קבלת תנאים

על ידי שימוש בשירותי החברה, אתה מקבל את התנאים של הסכם זה.
19.1 על ידי שימוש בשירותים שלנו, בין אם באמצעות מכשיר נייד, אפליקציה ניידת או מחשב, אתה מסכים להיות מחויב ל- (i) תנאים אלה, שהחברה עשויה לשנות מעת לעת, (ii) מדיניות הפרטיות, מדיניות קובצי Cookie וכן (iii) תנאים נוספים בעת הרכישה. אם אינך מקבל ומסכים להיות מחויב לכל התנאים של הסכם זה, אינך רשאי להשתמש בשירותי החברה. 

 

20. ההסכם כולו

הסכם זה מחליף כל הסכם או מצג קודמים.
20.1 תנאים אלה, עם מדיניות הפרטיות, מדיניות קובצי Cookie, וכל תנאים נוספים בעת הרכישה, מכילים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בנוגע לשימוש בשירותיה. התנאים גוברים על כל הסכמים, מצגים והסדרים קודמים בינך לבין החברה, בכתב או בעל פה.
20.2 אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיקבע כבלתי חוקית, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה אחרת, שאר התנאים ימשיכו במלוא תוקפם ותוקפם.
20.3 אתה מסכים שהחשבון שלך אינו ניתן להעברה וכל הזכויות שלך בחשבונך ובתוכנו מסתיימות עם מותך, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק.
20.4 כל הזכויות והרישיונות המוענקים להלן אינם ניתנים להעברה או להמחאה על ידך, אך החברה רשאית להמחות אותם ללא הגבלה. שום סוכנות, שותפות, מיזם משותף, נאמנות או יחסים מיוחדים או העסקה אחרים לא נוצרים כתוצאה מתנאים אלה, ואינך רשאי להציג מצגים כלשהם בשם החברה או לחייב אותה בכל דרך שהיא.

 

21. כללי

21.1 על ידי שימוש ביישומי החברה, אתה מאשר בזאת מראש כי כל תגובה מטעמך שנשלחה לחברה בכל מדיה שהיא, לרבות דוא"ל, צ'אט, צ'אט במדיה החברתית, באתר, וואטסאפ וכד', תפורסם בשמך המלא.
21.2 לא יראו בהסכמה, בין במעשה ובין בכתב, מצד החברה לסטות מתנאי שירות אלו, כולם או מקצתם משום ויתור גורף על זכויותיה ו/או כתקדים מחייב, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. אי הפעלה ו/או דרישה ו/או סנקציה, בין באופן כללי ובין במקרה ספציפי, של זכות מזכויות החברה, לא תחשב כוויתור על זכות כאמור ולא תהווה בסיס לטענת השתק כנגד החברה.
21.3 מבלי לגרוע מן האמור בתנאי שימוש אלו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגדך במידה ותפר את תנאי השימוש.

 

22. שירות לקוחות

לבירורים שונים ונוספים בקשר עם שירותי החברה, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת [email protected]. בכל פניה יש לציין את סיבת הפניה.
 
תאריך עדכון:  3 בינואר 2024

החגיגה מתחילה עכשיו     הרשמה חינם >
אתר הכרויות Forplay